آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

معرفی کتاب

ماه دوقلوها

خاطرات دوران کودکی

نويسنده ميکلوش رادنوتی

مترجم مجتبی کوليوند

اشک سبلان 

رمان در دو جلد

  نويسنده ابراهيم دارابی  

انتشارات انديشهً درخشان، تهران 1378

تئوری بنيادی موسيقی

نوشتهً پرويز منصوری

کتاب برگزيدهً سال 1371

چاپ دهم

زمستان 1381

تاریخ ادبیات کودکان ایران

در چهار جلد

The History of Children,s Literature in IRAN

محمد هادی محمدی و زهره قایینی 

بدایع شکوهمند زن و زمین

شامل ٧٥ شعر کوتاه و ٥ شعر بلند

سعید سلطانی طارمی

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

 

آذر و امجديه نگاهي به خاطرات دختري از تهران دور

ويدا مشايخي

توسط نشر خجسته

 

Der Iran und moderne Technologien

von Ekssir-Monfared, Seyed-Mohsen

2008   VDM Verlag Dr. Müller
ISBN 3-8364-8428-5

in deutscher Sprache

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com