آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

معرفی کتاب «تئوری بنیادی موسیقی»  کتاب برگزیده سال 1371

نویسنده پرویز منصوری

چاپ دهم ـ نشر کارنامه

دوست من، تئوری خاکستری است، اما درخت جاودان زندگی سبز است.  

گوته ، فاوست

درست است که روند پویایی و دگرگونی زندگی  وعمل در هیچ حد وحصری  نمی گنجد  واز هیچ اصل و حکم از پیش ساخته ای پیروی نمی کند، لذا محک درستی هر اصل و حکمی خود زندگی است، ولی روند رشد درخت سرسبز زندگی از دانش و بینش تئوری بی نیاز نیست.

تئوری چکیده تجربه و عمل است، معرفت برانبوه جنبه های گوناگون واقعیت است، نتیجه بررسی نظام درونی پدیده ها، و رهیافت به قانونمندی آن هاست؛ پس به کاربردن تئوری درواقع چیزی جز سود جستن از زندگی وعمل گذشته نیست. گاهی به نظر می رسد که تئوری وعمل در تعارض با یکدیگر قرار دارند، ولی خود این تعارض نیز بخشی از روند زندگی است؛ این دو یکدیگر را تکمیل می کنند، چنان که نادیده گرفتن یا دست کم گرفتن یکی از آن ها ـ  چه در علم و چه در هنر ـ  در نهایت برای سرسبزی و باروری درخت زندگی زبانبار است.

رابطه دو مقوله تئوری و عمل در موسیقی نیز همان اهمیتی را دارد که مثلا در فیزیک یا مکانیک می بینیم. نوازنده ای که « به شیوه سنتی»، یعنی بدون آگاهی از تئوری موسیقی، به نواختن ساز می پردازد مانند تعمیرکاری است که کورکورانه و بدون آشنایی باعلم مکانیک و محاسبات ریاضی و روابط اجزای ساختمان یک اتومبیل می کوشد آن را تعمیر کند و دراین کار دستمایه اوچیزی جز مشاهدات و آموخته های فردی نیست. البته کسب مهارت های فردی از راه آزمایش و خطا و ممارست  و پشتکار تاحدی میسر است؛ اما آنچه موجب سرعت و عمق یادگیری می شود بهره گیری از تئوری است. آموزش تئوری اگر مقدمه و ملازم عمل باشد  گذشته از صرفه جویی در زمان یادگیری، اشراف بر همه جوانب موضوع کار و روشن بینی درعمل را هم در پی دارد. به عبارت دیگر تئوری روند آموختن عمل را آسان تر و کوتاه تر می سازد، و البته در پرتو عمل تئوری نیز دیگر آن قدر دشوار وتاریک به نظر نمی آید.

کتاب  حاضردر واقع ابزاری است برای آموزش مبانی تئوری بنیادی موسیقی، با توجه به آنچه درباره اهمیت تئوری گفته شد نوشته شده است، و به این امید که هنرجویان و دوستداران موسیقی را با مبانی دانش امروزی موسیقی آشنا کند و درنهایت سهمی در اعتلای موسیقی ما داشته باشد.

بنای نگرش این کتاب براین پایه نهاده شده است که همه، از استاد موسیقی گرفته تا خواننده ای که کمترین دانشی از موسیقی ندارد، بتوانند از آن بهره مند شوند، ولی البته شرط خواننده نا آشنا  این است که گذشته از هوش متوسط علاقه موشکافانه ای هم به فرا گرفتن پیچیدگی های تئوری موسیقی همراه با پشتکار فراوان داشته باشد. از سوی دیگر، نویسنده،  خواننده ای راهم در نظر داشته است  که فراگیری موسیقی را تا مراحل عالی تر، و حتی مرحله استادی، پیموده  ولی در میان راه گسستگی هایی برایش پیش آمده و درک برخی نکته ها یا پیوند دادن برخی مطالب را کم یا بیش مهمل گذاشته و به دست فراموشی سپرده است.

از این گذشته، نویسنده کوشیده است تا آنجا که میسر است خواننده این کتاب را از مراجعه به استاد بی نیاز سازد. به عبارت دیگر این کتاب نوعی خودآموز است... .

 

همان طور که یک معمار یا بنا برای ساختن خانه از آجر، سنگ، آهن، چوب و غیره استفاده می کند؛ هم چنان که یک شاعر درساختن شعر خویش واژه ها را به کار می گیرد؛ همان گونه که یک مجسمه ساز از گچ، برنز، گل، چوب و جز این ها استفاده می کند؛ آهنگساز نیز در ساختن موسیقی  صداها و عوامل صوتی را به کار می بندد.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com