شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 
   

Vereinsstatut "Iranischer Kulturverein Andischeh"

اساسنامه کانون انديشه

مادهُ 1

نام، مکان و دايره فعاليت

1ـ نام کانون "کانون فرهنگی انديشه" می باشد.

2 ـ دفتر کانون در شهر وين می باشد و دايرهُ فعاليت آن تمامی کشور اتريش را در بر می گيرد.

مادهُ 2

اهداف

کانون تشکلی است غير انتفاعی که در جهت اهداف زير تلاش می کند:

ـ شناختن وشناساندن فرهنگ ايران

ـ گسترش ارتباط متقابل فرهنگی ميان ايرانيان ، مردم اتريش و ساير ملل

ـ دفاع از حقوق اجتماعی مردم ايران برپايهُ حقوق به رسميت شناخته شدهُ جهانی بشر

ـ همبستگی هر چه بيشتر ايرانيان مقيم اتريش

ـ بر پايی کلاسهای آموزشی و ايجاد کتابخانه

مادهُ 3

ابزار کانون جهت پيشبرد اهداف خود

1ـ کانون برای پيشبرد اهداف خود از راههای مادی و معنوی مندرج در بندهای 2و3 استفاده می کند.

2 ـ راههای معنوی

الف ـ جلسات سخنرانی و شبهای شعر

ب ـ جلسات بحث و گفتگو

ج ـ انتشار بولتن

د ـ تاسيس کتابخانه

3 ـ منابع مالی لازم از راههای زير تامين می گردند :

الف ـ حق عضوِت اعضا

ب ـ در آمدهای حاصله از برگزاری جلسات مختلف

مادهُ 4

اشکال عضوِيت

1ـ اعضاء کانون از اعضای رسمی و افتخاری تشکيل ميگردد.

2 ـ اعضای رسمی کسانی هـستند که فعالانه در امور جاری کانون شرکت می نمايند.

اعضای افتخاری کسانی هستند که به سبب خدمات ويژه خود در رابطه با کانون به عضويت افتخاری آن برگزيده ميگردند.

مادهُ 5

شرايط عضويت

1 ـ کليه اشخاص حقيقی که دارای 15 سال تمام باشند و تمامی اشخاص حقوقی ميتوانند به عضويت کانون در آيند.

2 ـ تصويب عضويت داوطلبين بر عهده هيئت مسئولين می باشد.

3 ـ تعيين اعضای افتخاری بر عهده هيئت مسئولين می باشد.

4 ـ عضويت با فوت (در مورد اشخاص حقوقی با خاتمه وکالت) ، استعفا و اخراج خاتمه می يابد.

مادهُ 6

حقوق و وظايف اعضا

1 ـ اعضا حق دارند در تمامی فعاليتهای کانون شرکت نمايند و از امکانات آن استفاده نمايند. حق رای در مجمع عمومی وحق انتخاب کردن تنها از خقوق اعضای رسمی و افتخاری می باشد.

2 ـ اعضا موظفند در جهت اهداف کانون تلاش نمايند واز تمامی اقداماتی که به شهرت کانون آسيب وارد می نمايند و بر خلاف جهت اهداف کانون میباشد پرهيز نمايند.

کليهُ اعضا موظف به رعايت بندهای اساسنامه و پرداخت بموقع حق عضويت که مبلغ آن در مجمع عمومی تعيين می گردد می باشند.  

مادهُ 7

ارگانهای کانون

ارگانهای کانون مجمع عمومی و هيئت مسئولين ميباشند.

مادهُ 8

مجمع عمومی

1 ـ مجمع عمومی عادی ساليانه تشکيل جلسه می دهد.

2 ـ مجمع عمومی فوق العاده در صورت در خواست دو سوم اعضای هيئت مسئولين يا بر طبق تصميم مجمع عمومی عادی برگزار میگردد.

3 ـ اعضاء می بايستی حداقل 2 هفته پيش از برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده برای شرکت در آن دعوت کردند و از نکات مورد بررسی در مجمع با خبر کردند. فرا خوان برای شرکت در اين مجامع توسط هيئت مسئولين صورت می پذيرد.

4 ـ همه اعضا حق شرکت در مجمع عمومی را دارا می باشند. همه اعضای رسمی دارای حق رای می باشند.هر عضو دارای يک حق رای می باشد.

5 ـ چنانچه مجمع عمومی در تاريخ تعيين شده دارای قدرت تصميم گيری نباشد، در آنصورت جلسه آن بتعويق می افتد. چنانچه در اين جلسه نيز پس از گذشت نيم ساعت از زمان پيش بينی شدهُ افتتاح مجمع عمومی يا مجمع عمومی فوقالعاده ، مجمع دارای قدرت تصميم گيری نگردد جلسهُ مجمع با همان تعداد اعضای حاضر پيرامون نکات از پيش تعيين شده رسميت خواهد يافت.

6 ـ چنانچه مجمع عمومی فوقالعاده در تاريخ تعيين شده دارای قدرت تصميم گيری نباشد ، در آنصورت پس از گذشت نيم ساعت از زمان پيش بينی شدهُ افتتاح مجمع عمومی فوقالعاده جلسهُ مجمع با همان تعداد اعضای حاضر رسميت خواهد يافت.

7 ـ مجمع عمومی با حضور نيمی از اعضای دارای حق رای، دارای قدرت تصميم گيری خواهد بود.

8 ـ انتخابات و تصميم گيريها در مجمع عمومی ، چنانچه خلاف آن در اساسنامه ذکر نگرديده باشد بر پايه اکثريت ساده صورت می پذيرد.

مادهُ 9

وظايف و اختيارات مجمع عمومی

رسيدگی به مسائل زير از وظايف مجمع عمومی می باشد:

الف ـ بررسی و تصويب گزارش کاروگزارش مالی هيئت مسئولين

ب ـ تصميم گيری پيرامون فعاليتهای آتی کانون

ج ـ گزينش اعضای هيئت مسئولين

د ـ کمک به هيئت مسئولين در انجام وظايف محوله

ه ـ تعيين حداقل مبلغ حق عضويت

و ـ تصميم گيری پيرامون تغيير اساسنامه و انحلال کانون

ز ـ مشاوره و تصميم گيری پيرامون ساير نکات مندرج در دستور کار مجمع عمومی

ح ـ رسيدگی و حل نهايی مسائل داخلی ممکن در کانون

مادهُ 10

هيئت مسئولين که دارای 5 عضو ميباشد از مسئول اول ، جانشين مسئول اول، منشی، مسئول مالی و جانشين مسئول مالی تشکيل ميگردد.

2 ـ هيئت مسئولين توسط مجمع عمومی و با رای مستقيم ، کتبی و مخفی برای مدت يکسال برگزيده ميگردد.

3 ـ جلسات هيئت مسئولين توسط مسئول اول و در صورت عدم امکان برای او توسط جانشين وی بصورت کتبی يا شفاهی فرا خوانده می شود. چنانچه اين امر برای جانشين مسئول اول نيز برای مدت طولانی غيرقابل پيشبينی ناممکن باشد، هر يک از اعضای ديگر هيئت مسئولين برای فرا خواندن جلسات هيئت مسئولين مجاز خواهد بود.

4 ـ جلسه هيئت مسئولين دارای قدرت تصميم گيری خواهد بود در صورتيکه همه اعضا آن دعوت شده باشند و حداقل 3 نفر از آنان حضور داشته باشند.

5 ـ مجمع عمومی می تواند هر زمان تمامی اعضای هيئت مسئولين يا برخی از آنان را از اين هيئت بر کنار نمايد. اين بر کناری با تعيين هيئت مسئولين جديد يا اعضای جديد عملی ميگردد.

6 ـ اعضای هيئت مسئولين می توانند هر زمان بصورت کتبی استعفای خود را به هيئت مسئولين اعلام نمايند. در صورت استعفای هيئت مسئولين بصورت دستجمعی، استعفا می بايستی به مجمع عمومی اعلام گردد. استعفا تنها پس از انتخاب جانشين رسميت می پذيرد.

مادهُ 11

وظايف و اختيارات هيئت مسئولين

رهبری کانون برعهدهُ هيئت مسئولين ميباشد. تمامی وظايفی که طبق اساسنامه بر عهدهُ ارکان ديگری نيست بر عهدهُ هيئت مسئولين می باشد. در حيطهُ مسئوليئت هيئت مسئولين بويژه  امور زير قرار دارند.

الف ـ تدوين برنامهُ فعاليت برای سال آينده، تنظيم و ثبت فعاليتهای صورت گرفته و امور مالی

ب ـ تدارک امور لازم جهت برگزاری مجمع عمومی

ج ـ فرا خوان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده

د ـ ادارهُ امور مالی کانون

ه ـ تصويت عضويت داوطلبين و اخراج اعضا کانون

و ـ تعيين اعضای افتخاری جديد و تجديد نظر پيرامون عضويت اعضای افتخاری موجود

عملی ساختن مصوبات مجمع عمومی

ح ـ مسئول اول، کانون را در خارج از آن نمايندگی می کند. در صورت عدم امکان مسئوليت اين امر بر عهدهُ جانشين او خواهد بود.

مادهُ 12 

انحلال

1 ـ انحلال کانون می تواند از سوی حداقل دو سوم اعضای کانون يا سه چهارم اعضای حاضر در مجمع عمومی در خواست گردد.

2 ـ تصميم به انحلال کانون تنها می تواند در يک مجمع عمومی که جهت بررسی پيرامون اين موضوع فرا خوانده شده است وبا رائ سه چهارم آرای معتبر اخذ شده، گرفته شود.

3 ـ اين مجمع عمومی موظف است تا پس از اعلام انحلال کانون و پس از پرداخت بدهی های کانون تمامی اموال باقيمانده (منقول و غير منقول ) آن را در اختيار ارکان و يا سازمانی قرار دهد که در راه تحقق منشور جهانی حقوق بشر فعاليت می کند.

تعيين ارگان يا سازمان مزبور بعهدهُ آخرين مجمع عمومی کانون خواهد بود که تصميم انحلال در آن گرفته می شود.

4 ـ آخرين هيئت مسئولين کانون موظف است انحلال کانون را کتباً در مدت چهار هفته پس از تصويب آن به اطلاع ادارهُ اطلاعات مربوطه برساند. همچنين موظف است انحلال داوطلبانهُ کانون را در طی همين مدت در روزنامه ای که اعلانات اداری در آن صورت می پذيرد به اطلاع همگان برساند.

اين اساسنامهً "کانون فرهنگی انديشه" در خلال يک مجمع عمومی که در تار يخ 9 فوريه 2002 برگزار گرديد مورد بحث قرار گرفت و به تصويب رسيد.  


Vereinsstatut "Iranischer Kulturverein Andischeh"

§ 1
Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

(1) Der Verein führt den Namen "Iranischer Kulturverein Andischeh".
(2) Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich.

§ 2
Zweck

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt
- die iranische Kultur zu fördern;
- den kulturellen Austausch zwischen IranerInnen, ÖsterreicherInnen und Menschen anderer Nationalitäten zu fördern;
- für die Einhaltung
der international anerkannten Menschenrechte im Iran einzutreten;
- die Solidarität zwischen den in Österreich lebenden IranerInnen zu fördern;
- Kurse zu veranstalten und eine Bibliothek einzurichten.

§ 3
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.

(2) Als ideelle Mittel dienen

 1. Vorträge und Lesungen;

 2. Diskussionsabende;

 3. Herausgabe eines Bulletin;

 4. Einrichtung einer Bibliothek.


(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch

 1. Mitgliedsbeiträge

 2. Spenden

 3. Erträge aus Veranstaltungen

§ 4
Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche und Ehrenmitglieder.
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.

§ 5
Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die das 15. Lebensjahr erreicht haben, sowie alle juristische Personen, werden.
(2) Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand.
(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch den Vorstand.
(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss.

§ 6
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.

§ 7
Vereinsorgane

Organe des Vereines sind die Generalversammlung (§ 8 und § 9), der Vorstand (§ 10 und § 11).

§ 8
Die Generalversammlung

(1) Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt.
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Antrag von mindestens zwei Drittel des Vorstandes oder auf Beschluss der ordentlichen Generalversammlung statt.
(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.
(4) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind die ordentlichen Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(5) Ist die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so wird die Generalversammlung vertagt. Ist die Generalversammlung beim Ersatztermin zur festgelegten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist.
(6) Ist die außerordentliche Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die außerordentliche Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist.
(7) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.
(8) Die Wahlen und Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen, sofern in den Statuten nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit.

§ 9
Aufgabenkreis der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;
b) Beschlussfassung über den Voranschlag;
c) Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes;
d) Entlastung des Vorstandes;
e) Festsetzung der Höhe der Mindestmitgliedsbeiträge;
f) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereines;
g) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.
h) Vereinsintern endgültige Entscheidung über alle aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten.

§ 10
Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar aus der Obfrau/dem Obmann und ihrer/seinem StellvertreterIn, der/dem SchriftführerIn und der/dem KassierIn und ihrer/seinem StellvertreterIn.
(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung durch direkte, schriftliche und geheime Wahl gewählt. Die Funktionsperiode beträgt 1 Jahr.
(3) Der Vorstand wird von der Obfrau / vom Obmann, in deren/dessen Verhinderung von ihrer/seinem StellvertreterIn, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch diese/dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens drei von ihnen anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
(5) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft.
(6) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl eines Nachfolgers wirksam.

§ 11
Aufgabenkreis des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

 • Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;

 • Vorbereitung der Generalversammlung;

 • Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung;

 • Verwaltung des Vereinsvermögens;

 • Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern;

 • Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

 • Ausübung und Realisierung der Beschlüsse der Generalversammlung;

 • Die Obfrau/ der Obmann vertritt den Verein nach außen. Im Falle der Verhinderung vertritt sie/ihn ihre/sein StellvertreterIn.

§ 12
Auflösung des Vereines

 1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur von mindestens zwei Drittel der Vereinsmitglieder oder drei Viertel der anwesenden einer Generalversammlung beantragt werden.

 2. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung und nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

 3. Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die Liquidation zu beschließen. Das nach der Abdeckung der Vereinsschulden verbleibende Vereinsvermögen (bewegliches sowie unbewegliches), soll einer Organisation zufallen, die für die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte eintritt. Die letzte Generalversammlung entscheidet welcher Organisation das Vermögen zukommt.

 4. Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der zuständigen Sicherheitsdirektion schriftlich anzuzeigen. Er ist auch verpflichtet, die freiwillige Auflösung innerhalb derselben Frist in einer für amtliche Verlautbarungen bestimmten Zeitung zu veröffentlichen.

Das vorliegende Statut des "Iranischen Kulturvereins Andischeh" wurde am 9. Februar 2002 im Rahmen einer Generalversammlung in Wien diskutiert und beschlossen.

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com