آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

شعرهائی از : ميثم روائی ديلمی ، پرويز خائفی ، محمّد خليلی ، صونا ولی پور ، احمد جواهريان ، حسن صانعی ، علی جعفری مرندی (کارگر)  و بلورچی

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com