آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

   پاسخ      شعري از فروغ فرخ زاد


بر روي ما نگاه خدا خنده ميزند

هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ايم

زيرا چو زاهدان سيه کار خرقه پوش

پنهان زديدگان خدا مي نخورده ايم

پيشاني ار زداغ گناهي سيه شود

بهتر زداغ مهر نماز از سر ريا

نام خدا نبردن از آن به که زير لب

بهر فريب خلق بگوئي خدا خدا

ما را چه غم که شبي شيخ در ميان جمع

بر رويمان ببست به شادي در بهشت

او ميگشايد ، او که به لطف و صفاي خويش

گوئي که خاک طينت ما را زغم سرشت

طوفان طعنه خندهء ما را زلب نشست

کوهيم و در ميانهء دريا نشسته ايم

چون سينه جاي گوهر يکتاي راستيست

زين رو به موج حادثه تنها نشسته ايم

مائيم ، ما که طعنه زاهد شنيده ايم

مائيم، ماکه جامهء تقوا دريده ايم

زيرا درون جامه بيز پيکر فريب

زين هاديان راه حقيقت نديده ايم

آن آتشي که در دل ما شعله ميکشيد

گر در ميان دامن شيخ اوفتاده بود

ديگر بما که سوخته ايم از شرار عشق

نام گناهکارهء رسوا نداده بود

بگذار تا بطعنه بگويند مردمان

در گوش هم حکايت عشق مدام ما

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com