آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

آرشيو داستانهای صادق هدايت

در اين بخش ميتوانيد متن كامل داستانهای كوتاه اين نويسنده را بخوانيد. هم اكنون متن داستانهای «توپ مرواری»، مجموعهً «سگ ولگرد» ، «سايه روشن» ، «زنده بگور» و «سه قطره خون» در اينجا قابل دريافت است. برای خواندن اين داستانها بايد از برنامه Acrobat Reader استفاده كنيد.

توپ مرواری ،  صادق هدايت

مجموعه  «سايه روشن»:
س.گ.ل.ل
زني كه مردش را گم كرد
عروسك پشت پرده
آفرينگان
شبهاي ورامين
آخرين لبخند (متن اين داستان در سايت قرار ندارد)
پدران آدم


مجموعه «سگ ولگرد»:
سگ ولگرد
دن ژوان كرج
بن بست
كاتيا
تخت ابونصر
تجلي
تاريكخانه
ميهن پرست

مجموعه «زنده بگور»:
زنده بگور
حاجي مراد
اسير فرانسوي
داود گوژ پشت
مادلن
آتش پرست
آبجي خانم
مرده خورها
آب زندگي

مجموعه «سه قطره خون»:
سه قطره خون

گرداب
داش آكل
آينه شكسته
طلب آمرزش
لاله
صورتكها
چنگال
مردي كه نفسش را كشت
محلل
گجسته دژ
 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com