آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

کشف پروتئينی که می تواند غدد سرطانی را بخشکاند

 به نقل از بي بي سي ـ سه شنبه 02 نوامبر 2004

محققان دريافته اند که يک پروتئين موجود در بافت های طبيعی بدن می تواند از رشد تومورهای سرطانی جلوگيری کند.

يک تومور يا غده سرطانی تنها در صورتی رشد می کند که منابع تامين خون مورد نياز آن نيز رشد کند تا مواد اساسی لازم به تومور برسد.

پروتئينی که توسط پژوهشگران دانشگاه بريستول در بريتانيا کشف شده است، ظاهرا رشد رگ های خونی را وقتی که حجم آنها از اندازه مشخصی تجاوز کند مسدود می کند.

محققان اميدوارند مطالعه آنها، که نتايج آن در نشريه "تحقيقات سرطان" چاپ شده است، به معالجات تازه برای سرطان منجر شود.

اين پروتئين يکی از اعضای گروهی موسوم به "وی ای جی اف" (vascular endolthelial growth factor) است.

اکثر انواع اين نوع پروتئين به رشد رگ های خونی، از جمله رگ هايی که با رشد تومور شکل می گيرد، کمک می کنند.

با اين حال تيم پژوهشگران دانشگاه بريستول نوعی از اين پروتئين به نام "وی ای جی اف 165 بی" را شناسايی کرده است که ظاهرا تاثيری معکوس دارد و جلوی رشد رگ های تازه خونی را که برای رشد تومورها و بزرگتر شدن آنها از يک حد معين لازم است، می گيرد.

پژوهشگران همچنين متوجه شدند که اين پروتئين عموما در بسياری از اجزای بدن يافت می شود.

آنها اميدوارند در نهايت با استفاده از اين پروتئين و محروم کردن تومورها از مواد غذايی لازم، از رشد آنها جلوگيری کنند.

تيم محققان دانشگاه بريستول معتقد است که اين واقعيت که اين پروتئين به طور طبيعی در بدن توليد می شود می تواند آن را در مقايسه با داروهای ضدسرطان به شيوه موثرتری برای معالجه سرطان بدل کند.

بسياری از آخرين شيوه های درمانی بر محروم کردن تومور از مواد غذايی لازم استوار است. اين کار با حمله به راه های تامين خون تومور و نه سلول های سرطانی انجام می شود.

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون     |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون     |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون: kanun@andischeh.com