آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

براى رسيدن به جامعه دموكراتيك با چه موانعى روبه رو هستيم        فرهاد خجسته

 بزرگ ترين مانع را بايد در كش و قوس سنت و مدرنيسم در جامعه ما تفسير كرد، نهادها و ساختارهاى سنتى در جامعه مانع هرگونه رشد تكامل و ارتقا در اين زمينه هستند، سال ها پس از ورود اين مفاهيم به كشور هنوز افكارى چون خان و رعيت، قهرمان پرورى، غلو و بزرگ نمايى، سكوت در برابر قدرت و قدسى پنداشتن حاكمان به زندگى خود ادامه مى دهند.

همان طور كه مى دانيد ملك ايران زمين از ديرباز عرصه تاخت و تاز شاهان مختلف از اقوام گوناگون بوده كه هر يك سلسله هايى را با خود به دنبال مى كشيدند. نظام حاكم و مسلط براين كشور پادشاهى بوده و اين نظامات در خون و رگ و پوست اجداد و نياكان ما ريشه دوانيده است. از اين رو مى توان گفت مردم ما استبدادزده شده و به نوعى به استبداد عادت كرده اند.
طبيعى است در جامعه اى كه ۲۵۰۰ سال زير يوغ پادشاهى زندگى گذرانيده، پذيرش مفاهيم مدرنى چون دموكراسى، حقوق بشر، حق انتخاب حاكمان و حق اعتراض به عملكرد آنها كمى سخت است. اروپا و غرب خيلى پيش تر از شرق اين مفاهيم مدرن را كشف كرده و موجبات اعتلاى مردم خود را فراهم آورده اند و تا آنجا پيش رفته اند كه حتى براى گياهان و حيوانات نيز حقوقى مانند انسان وضع كرده اند و از آنها حمايت مى كنند. حال بايد پرسيد كه ما براى نهادينه كردن اين حقوق در جامعه خود با چه موانع و مشكلاتى روبه رو هستيم؟
به نظر من بزرگ ترين مانع را بايد در كش و قوس سنت و مدرنيسم در جامعه ما تفسير كرد. نهادها و ساختارهاى سنتى در جامعه مانع هرگونه رشد تكامل و ارتقا در اين زمينه هستند. سال ها پس از ورود اين مفاهيم به كشور هنوز افكارى چون خان و رعيت، قهرمان پرورى، غلو و بزرگ نمايى، سكوت در برابر قدرت، قدسى پنداشتن حاكمان و... به زندگى خود ادامه مى دهند. لازم به ذكر است كه حفظ ارزش ها و سنت هاى پيشين امرى مطلوب است و در همه كشورها به سنت هاى گذشته خود احترام مى گذارند. ولى نبايد فراموش كرد كه بشر مسير تكاملى خود را به تدريج طى كرده و رفته رفته متكامل شده است. زمانى در غار زندگى مى كرده و امروز در جوامع شهرى زيست مى كند. بنابراين نمى توان قوانين چند هزار سال پيش را به بشر امروزى تعميم داد. دموكراسى، حاكميت قانون و حقوق بشر آخرين و كامل ترين دستاورد بشر در حوزه زيست جمعى است كه در جامعه ما سنت با تمام قوا در برابر آن صف آرايى كرده است. مبادى ورودى اين مفاهيم چند روزنامه و نشريه انگشت شمارند.
در مقابل سيل عظيمى از رسانه هاى ديدارى و شنيدارى سعى در سد كردن ورود اين مفاهيم به عرصه زندگى مردم دارند.
بايد ديد در عصر دهكده جهانى و بمباران اطلاعاتى كدام يك تاثير خود را خواهد گذاشت.

منبع: صد نکته، نوشته فرهاد خجسته

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون     |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون     |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون: kanun@andischeh.com