آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

اين بار با قضييه رفراندم:
نئوکنسرواتيوهای آمريکايی توجه شان را به ايران معطوف کرده اند

برگردان مقاله گی دينمور در فاينشنال تايمز

 چهارشنبه ٣٠ دی ١٣٨٣ – ١۹ ژانويه ٢٠٠۵

همان گروه از جمهوريخواهان و دمکراتهای کنگره آمريکا که سابقا قوانينی را در مورد کوبا و عراق اتخاذ می کردند و اين کشورها را مورد هدف قرار می دادند، اخيرا برای کمک به " تغيير رژيم" در ايران نگاه خود را به آنسو معطوف کرده اند. از اينرو گروه جديدی از اپوزيسيون ايرانی در مهاجرت که بوسيله بعضی از نئوکنسرواتيوهای واشنگتن حمايت می شوند يکباره و به اين اميد که از کمکهای مالی وسيع ايالات متحده آمريکا در اين زمينه بهره ای برند، در اين صحنه پديدار شده اند

برگردان الميرا مرادی

 

Elmira2211@yahoo.ca

واشنگتن- همان گروه از جمهوريخواهان و دمکراتهای کنگره آمريکا که سابقا قوانينی را در مورد کوبا و عراق اتخاذ می کردند و اين کشورها را مورد هدف قرار می دادند، اخيرا برای کمک به " تغيير رژيم" در ايران نگاه خود را به آنسو معطوف کرده اند.
از اينرو گروه جديدی از اپوزيسيون ايرانی در مهاجرت که بوسيله بعضی از نئوکنسرواتيوهای واشنگتن حمايت می شوند يکباره و به اين اميد که از کمکهای مالی وسيع ايالات متحده آمريکا در اين زمينه بهره ای برند، در اين صحنه پديدار شده اند.
گروهی تحت عنوان "اتحاد برای دمکراسی در ايران"، در قلب و مرکز محافل گروههای Think- Tank (مخازن فکري) آمريکا در حال شکل گيری است. دسته ای از فعالين در توصيف عمل اين گروه گفته اند که آنها به مانند يک چتر از مخالفين هستند که در مقابل دريافت پول از طرف ماليات دهندگان آمريکائی ، کار برقراری دمکراسی در ايران را جلو می اندازند. کمال آذری رياست اين گروه با تاکيد بر نفی خشونت می گويد: "هدف واقعی ما قدرت گيری مردم ايران از طريق تغيير رژيم برای دستيابی به يک حکومت دمکراتيک است." هدف گروه برگزاری يک رفراندم با اين مضمون است که آيا می شود سلطنت را تحت اختيار رضا پهلوی پسر شاه مخلوع که هم اينک در ويرجينيا زندگی می کند، دوباره احيا و برقرار ساخت.

اعضای هئيت رئيسه اين گروه نسبتا ناشناخته هست، ضمن آنکه برخی از آنها مشخصا سلطنت طلب می باشند. رئيس هيئت مديره اين گروه بهمن باتمانقليچ (معروف به Batman) تحصيلکرده آکسفورد و کسی است که قبل از انقلاب اسلامی 1979، پيست اسکی معروفی را نزديک تهران ايجاد کرده بود. او از صاحبان املاک و مستغلات قدرتمند ساکن ويرجينيا بوده است که در سال 1996 در همانجا اعلام ورشکستگی کرده است.
اين گروه مسئوليت برنامه ای جهت شناسائی دوستان و دشمنان را در آمريکا بعهده دارد. آليکس بوشر سخنگوی اين گروه نامه های متعددی را به سردبيران روزنامه ها و نهادهای آکادميک ارسال داشته است که طی آن از اين مجامع خواسته است که هرگونه حمايت و جانبداری از تعهدات و قرارها در قبال رژيم اسلامی ايران را کان لم يکن و منتفی تلقی نمايند.

گروه اتحاد برای دمکراسی اعلام کرده است که در شراکت با انستيتوی دست راستی Hudson قرار گرفته است. اعضای گروه اتحاد برای دمکراسی هم چنين ملهم و متاثر از مايکل لدين از انستيتوی "آمريکن اينترپرايز" (American Enterprise) می باشند که اين دسته اخير خود از گروههای بسيار با نفوذ نو محافظه کاران و از کارکشته ترين مبارزان در عرصه " تغيير رژيم" می باشند.

البته آقای لدين می گويد که او اين گروه را مشاوره نداده است. او در اين مورد گفته است: "تغيير در ايران، به مردم داخل کشور و همچنين سياست های دولت های غربی بستگی دارد."
يکی از پشتيبانان معروف گروه اتحاد برای دمکراسي، جروم کورسی است که به خاطر نقش فعالش در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوری اخير آمريکا معروف گشت. او در کميته ای به نام " Swift Boat Veterans and POWs for truth" بر عليه جان کری بود و طی آن کری را متهم به دروغگويی در زمان خدمت وظيفه اش در ويتنام می نمود. او بر اين باور است که متوقف کردن توسعه هسته ای که موضوع موافقت ميان ايران و اتحاديه اروپا بوده است تا ماه مارچ بهم خواهد خورد و اسرائيل با پشتيبانی و حمايت آمريکا، حمله نظامی بر عليه ايران انجام خواهد داد.
در کنگره آمريکا، طرح پيشنهادی "آزادی ايران" و"قانون حمايتی" که از طرف سناتورهاريک سانتورم و جان کورنين پيشنهاد و مورد حمايت قرار گرفته است، فراخوانی است به دولت آمريکا برای حمايت از "تغيير رژيم" (Regime Change) در ايران. همچنين در اين طرح افزايش کمک های مالی برای انتقال و گذار به يک حکومت دمکراتيک از طريق متحد کردن گروههای اپوزيسيون (آن گروههايی که البته عمليات تروريستی را برای پيشبرد اين منظور نفی می کنند) در نظر گرفته شده است .
بعضی از افراد در داخل اپوزيسيون ايرانی خارج از کشور معتقدند که برای پيشبرد اين منظور مبلغی در حدود 100 ميليون دلار مورد نياز است. در حاليکه برخی ديگر معتقدند اين مبلغ زياد است. طرح قانونی مشابه ای در مجلس توسط ايلنا راس – لتينن نماينده جمهوريخواه از فلوريدا که در عين حال يکی از مبارزين بر عليه کاسترو هم هست، پيشنهاد شده است. البته بکارگيری عبارت "تغيير رژيم" در زبان اين طرح وجود ندارد اما در عين حال اين طرح پيشنهادی از گروههای هوادار دمکراسی پشتيبانی بعمل خواهد آورد. در اين طرح پيش بينی شده است که بر قوانين موجود که بر اساس آن کمپانی های خارجی را که در بخش های انرژی ايران سرمايه گذاری کنند، جريمه خواهند کرد، تاکيد بيشتری باشد.

مشوق اين طرح ها و مواد قانونی پيشنهادی برای "تغيير رژيم" در ايران، در واقع تجربيات برگرفته از طرح "قانون آزادی عراق" در سال 1998 است که بر اصل تغيير رژيم در عراق پافشاری می کرد و ديگری قانون هلمس – برتون است که جهت تحريم اقتصادی کوبا وضع شده بود. طرح پيشنهادی مذکور برای ايران، پشتيبانی و حمايت کميته روابط عمومی آمريکايی - اسرائيلی، که يک گروه بسيار متنفذ لابی طرفدار اسرائيل است، را دارا می باشد.
تخصيص بودجه 3 ميليون دلاری برای فعالين اپوزيسيون ايرانی در حال حاضر توسط کنگره آمريکا و به ابتکار سناتور جمهوريخواه سام براون بک، در بودجه سال 2005 منظور شده است.

عليرغم همه اين تلاش ها، خود نئوکنسرواتيوها بر سر قابليت ها و شايستگی های گروههای اپوزيسيون مهاجر و به رسميت شناختن اين احزاب که بوسيله رقابت ها و چشم هم چشمی ها از يکديگر جدا شده اند، واز حمايت بسيار اندکی در داخل ايران بهره مند هستند، با يکديگر تفاهم ندارند. عليرغم فراخوان رئيس جمهور که به کرات حمايت از يک حکومت دمکراتيک مورد درخواست مردم ايران را مورد توجه و استناد قرار داده است، دولت چندان با حرارت در مورد قانونگذاری در اين مورد عمل نکرده است. يکی از مقامات رسمی اظهار داشت که قوانين موجود کنوني، گزينه تغيير رژيم را در بر نمی گيرد. نفع حمايت از گروههای مخالف می توانست فشاری بر رژيم ايران باشد که با افزدون دمکراسی رفتار خود را اصلاح نمايد. پاتريک کلاوسن از انستيتوبرای سياست خاورميانه شک دارد که "تغيير رژيم" از طريق کنگره آمريکا کارساز باشد و می گويد که اميد تامين مالی مهاجران تنها يک روياست.
"دپارتمان دولتی بکارگيری ابتکارات وهمکاری های خاورميانه" درجستجوی راههايست که گروههای طرفدار دمکراسی را در داخل ايران برای تامين مالی آنها شناسائی نمايد، اما تاکنون موفق نشده است. مقامات رسمی همچنين آگاه هستند که هر گروه که به عنوان دريافت کننده کمک مالی آمريکا شناخته شود، بلافاصله مورد حمله رژيم قرار خواهد گرفت. کنگره می گويد که نتايج شناسايی اين گروهها از طرف کنگره و دولت آمريکا به صورت مخفی نگهداشته خواهد شد.
برخی تحليل گران معتقدند که طرح های پيشنهادی چه در رديف "تغيير رژيم" يا چيزهای ديگر، صرفا يک اتلاف مالی است و حتی می تواند تلاش های ديپلماتيک اتحاديه اروپا را در مذاکره و برون رفت از بحران هسته ای ايران را، بی ثمر سازد.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com