آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 
   
 

مصاحبهً راديوی "صدای آشنا" با دو تن از مسئولين کانون انديشه


مصاحبهً خبرنامهً اتحاديهً سراسری ايرانيان مقيم سوئد با هيئت مسئولين کانون انديشه

اين مصاحبه توسط آقای شهرام فرزانه فر از اعضای هيئت مديرهً اتحاديهً سراسری ايرانيان مقيم سوئد با هيئت مسئولين کانون انديشه انجام گرفته است:

سوال:  اگر ممکن است مختصری از كانون‌تان بگوييد.

جواب:  "انديشه" کانونی است فرهنگی و اجتماعی که با همت و پشتکار جمعی از ايرانيان مقيم اطريش در شهر وين (پايتخت اطريش) پا گرفته است ولی الزاماً خود را محصور به اين شهر نمیداند و مايل است با تمامی انسانهايی که خواهان برخورد انديشمندانه و نقادانه به مسائل فرهنگی و اجتماعی هستند ارتباط برقرار نمايد و در حد امکان به انتشار افکار و نظرات آنان در صفحات اينترنت خود اقدام نمايد. کانون انديشه چنانکه در اساسنامهُ آن هم ذکر شده کانونی است غير انتفاعی که در راستای خواستها و اهداف زير تلاش مينمايد:

ـ شناختن و شناساندن فرهنگ مردم ايران، 

ـ دفاع از حقوق اجتماعی مردم ايران بر پايه منشور جهانی حقوق بشر ،

ـ بر قراری ارتباط با مردم اطريش و ساير ملل و اقوام ديگر در جهت شناختن فرهنگ آنها 

ـ همبستگی هر چه بيشتر ايرانيان مقيم اطريش

ـ بر پائی کلاسهای آموزشی , ايجاد و ادارهُ کتابخانه و انتشار نشريات  

سوال:  كانون انديشه کی و به چه شکلی تأسيس شد؟

جواب:  کانون انديشه از سپتامبر 2001 فعاليت خود را آغازکرده و در اواسط سال 2002 به طور رسمی در وزارت کشور اطريش به ثبت رسيده است. در جلسه ای که در تاريخ 13 سپتامبر 2001 با حضور گروهی از علاقمندان بر پا گرديد ، هيئت مسئولين موقت کانون متشکل از سه عضو اصلی و يک عضو علی البدل انتخاب گرديد و در طی اولين جلسهً مجمع عمومی ، اساسنامهً کانون نيز بعد از بحثهای متوالی به تصويب نهايی رسيد. شايد برای شما و خوانندگان خبرنامهً اتحاديهً سراسری ايرانيان مقيم سوئد جالب باشد که برای تهيه و تنظيم اساسنامهً کانون از جمله از اساسنامهً اتحاديهً سراسری ايرانيان مقيم سوئد بهره گيری شده است. لازم به ياد آوری است که تعداد هئيت مسئولين کانون در جريان يکی از جلسات مجمع عمومی به پنج نفر عضو اصلی افزايش پيدا کرد.  

سوال:  چند نفر عضو انجمن شما هستيد؟

جواب:  در حال حاضر تعداد اعضای کانون بالغ بر 20 نفر هستند و تعداد دوستان و علاقمندان به عضويت در کانون در حال افزايش است.  

سوال:  كانون انديشه در چه عرصه‌هايی فعاليت دارد؟

جواب:  کانون انديشه در نظر دارد تا با بر پايی جلسات مختلف سخنرانی , شبهای شعر و دعوت از نويسندگان , شعرا, متخصصان و صاحبنظران امور اجتماعی , هنری و گسترش صفحات خود بر روی شبکه جهانی اينترنت به برخورد آراء و عقايد تحرک هر چه بيشتری بدهد. کانون انديشه مايل نيست تا تنها ارائه گر يک انديشه و تفسير ويژه از مسائل فرهنگی و اجتماعی گردد چرا که به پديد آمدن مرغزاری از انديشه ها و عقايد مختلف مينگرد. کانون عميقاً معتقد است که نوزايی انديشه تنها از بر خورد خلاقانه انديشه ها سر انجام نيکو ميپذيرد. از همين رو لازم به ذکر است که انتشار مطالب و مقالات گوناگون از طرف کانون لزوماً به معنای تائيد صد در صد اين نظرات نمی باشد و تنها جهت آشنايی و آگاهی خوانندگان ارائه می گردد. کانون آماده است برايگان نظرات , آثار و نيز آگهی های فرهنگی و اجتماعی ايرانيان را از طريق صفحات اينترنت خود در اختيار همگان قرار دهد. آغوش ما به روی پيشنهادات و نظرات اصلاحی علاقمندان باز است.

اولين برنامهً کانون برپائی شب همبستگی با زنان افغانی در 21 دسامبر سال 2001 و دعوت از خانم سيمين مشرف ، روزنامه نگار و از صاحبنظران امور مربوط به زنان در افغانستان بود. در اين برنامه خانم مشرف در بارهً وضعيت زنان افغانی در گذشته و حال به سخنرانی پرداخت.

برنامهً بعدی کانون برگزاری جلسهً سخنرانی و بحث پيرامون  "سير تاريخی داد و داد گستری در ايران"  توسط آقای دکتر عباس فيروز بخش حقوقدان ايرانی و وکيل پايه يک دادگستری در تاريخ 25 اکتبر 2002 بود که ايشان در اين  جلسه در بارهً سيستم قضايی کشورمان از ديرگاهان تا به امروز و قوانين مورد عمل و نحوهً رسيدگی به دعاوی حقوقی در چهار مقطع زمانی دوران هخامنشيان  و ايران باستان ، بعد از اسلام تا انقلاب مشروطيت و پايان حکومت قاجاريه ، دوران مشروطيت و همچنين چگونگی دادرسی در زمان حاضر سخنرانی کردند که ادامهً اين سخنرانی برای آغاز سال نوی مسيحی 2003 تدارک ديده شده است.

آخرين فعاليت کانون برپائی شب شعر با شاعر نامدار ميهنمان امير هوشنگ ابتهاج  (ه. ا. سايه) در وين بود که با استقبال گستردهً ايرانيان مقيم اطريش  روبرو گشت. گزارش کوتاهی از اين شب شعر از طريق سايت اينترنت کانون در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.   

سوال:   عاجل‌ترين مسايل پيش‌روی كانون انديشه چيست؟

جواب:  يکی از مهمترين مسائل کانون برقراری ارتباط با ساير انجمنها و کانونهای فرهنگی و اجتماعی ايرانيان در خارج از کشور و همچنين ارتباط با هنرمندان ، نويسنگان و صاحبنظران امور فرهنگی و اجتماعی در داخل کشور می باشد .  

سوال:   به نظر شما انجمن‌تان چگونه است و چگونه بايد باشد؟

جواب:  به نظر ما کانون هنوز فاصلهً زيادی از سطح مطلوبی که مورد نظر ماست ، دارد . تمامی تلاش کانون در راستای جلب همکاری هر چه بيشتر علاقمندان و نيز ارتباط هر چه گسترده تر با هنرمندان ، نويسنگان و صاحبنظران امور فرهنگی و اجتماعی و نيز ساير انجمنهای ايرانيان برای برگزاری برنامه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی است. به نظر کانون اين برنامه ها بايد از سطح علمی ، فرهنگی و اجتماعی متناسب با خواست عمومی جامعهً روشنفکر و مترقی ايرانی بخوردار باشد.  

سوال:   جايگاه زنان و حضور آنها در كانون انديشه چگونه است؟

جواب:  حضور زنان در کانون بسيار چشمگير است و نزديک به نيمی از اعضای کانون را زنان تشکيل می دهند. لازم به ذکر است که در حال حاضر 3 تن از 5 عضو هيئت مسئولين از زنها تشکيل شده است.  

سوال:   اگر ممکن است قدری هم راجع به شهر وين و کشور اطريش و موقعيت ايرانيان بفرماييد. (جمعيت، چه تعداد ايرانی و موقعيت ايرانيان در کشور اطريش و شهر وين ... ) ‌

جواب:  کشور اطريش با وسعتی نزديک به 84 هزار کيلومترمربع و با جمعيتی معادل 8 ميليون نفر در مرکز قارهً اروپا واقع شده و به دريا راهی ندارد. پايتخت آن شهر وين بر اساس آمارگيری اخير دارای بيش از يک ميليون و 550 هزار نفر جمعيت است.

جدول زير جديدترين ارقام مربوط به درصد خارجيان که بر پايهً آمارگيری اخير تهيه شده است را در استانهای مختلف اطريش ، با ذکر محل تولد آنها ، نشان می دهد :

جمعيت کنونی خارجيان مقيم اطريش بالغ بر 710 هزار نفر است که بيش از نيمی از آن را مليت های سابق يوگسلاوی و ترکيه تشکيل می دهند . جمعيت ايرانيان بر طبق آمار سال 1993 بالغ بر 6000 نفر هستند که طبيعتا جديدترين رقم آن با محاسبهً ايرانيانی که تابعيت اطريشی را پذيرفته اند ، خيلی بالاتر است. در بارهً موقعيت ايرانيان مقيم اطريش با توجه به در اختيار نداشتن منابع مستند و آمار جديد تنها به ذکر اين نکته بسنده می کنيم که ايرانيان در کشور اطريش و وين از اقشار مختلف اجتماعی تشکيل می شوند که اکثريت آنها را دانشجويان و فارغ التحصيلان علوم مختلف فنی و پزشکی ، هنرمندان ، مهندسين ، پزشکان با سابقه ، تجار و تاحدودی کارمندان بخش اداری تشکيل می دهند. بخش قابل توجه ايرانيان نيز از پناهندگان سياسی و اجتماعی تشکيل می شوند که پس از سالهای 1360 عازم کشورهای اروپائی شدند و در کشور اطريش اقامت گزيدند.

 نتيجهً نهائی انتخابات مجلس که چندی پيش در تاريخ 24 نوامبر سال 2002 انجام گرفت ، به همراه تعداد کرسی های هر يک از احزاب شرکت کننده در مجلس ، در نمودار زير نشان داده شده است. ارقام داخل پرانتز مربوط به انتخابات دورهً قبل است که 4 سال پيش انجام گرفت. نکتهً قابل ذکردر اين انتخابات ، شکست فاحش حزب راستگرای

 FPÖ - Freiheitliche Partei Österreich

   و از دست دادن نزديک به دو سوم آرای خود بود و در نتيجهً آن حزب محافظه کاران اطريش ،

ÖVP - Österreichische Volkspartei

توانست اکثريت اين رای ها را به خود اختصاص دهد و با کسب بيش از 42 درصد آرا ، جای خود را به عنوان قوی ترين حزب اين کشور محکم کند. حزب سوسياليستهای اطريش ،

SPÖ - Sozialistische Partei Österreich

 عليرغم بالا بردن آرای خود به ميزان 3 درصد ، نتوانست مقام قبلی خود را بعنوان حزب اول اين کشور حفظ نمايد و در حال حاضر مشغول انجام مذاکرات با حزب ÖVP به منظور تشکيل دولت مشترک می باشد.

سوال:   اگر پيام يا رهنمودی برای اتحاديه و خوانندگان خبرنامه داريد بفرماييد!

جواب:  ما عميقاً اميدواريم که تساهل و بردباری در برابر ديگران و نيز تحمل دگرانديشی ، در ميان ما ايرانيان جای شايستهً خود را پيدا نمايد تا بتوانيم از سخت گيری و عصبيت در شکل عام آن پرهيز کنيم و راه را برای همکاری و تشريک مساعی به منظور رسيدن به اهداف مشترک ، هموار نمائيم.

مولانا قلهً ادب فارسی سروده است :

سخت گيری و تعصب خامی است               تا جنينی کار خون آشامی است

در ضمن بايد به شما و همهً دست اندرکاران اتحاديهً سراسری و نيز خوانندگان خبرنامه تبريک بگوئيم که توانسته ايد در عين ناهمگونی نظرات و خواستها در اتحاديهً سراسری ايرانيان مقيم سوئد ، همکاری و همياری را در مرکز فعاليتهای خود قرار دهيد و دستاوردهای بزرگی را برای ايرانيان مقيم سوئد کسب نمائيد.

سوال:   اگر مطلبی به نظرتان می‌رسد که ما فراموش کرده‌ايم لطفاً بفرماييد.

جواب:  آدرس اينترنت و ای ميل ما به قرار زير است :

http://www.andischeh.com

kanun@andischeh.com

از تمامی علاقمندان خواهش می کنيم با ما تماس بگيرند و ما را از نظرات اصلاحی و انتقادی خود باخبر سازند.


آقای فرزانه‌فر ، در خاتمه از اينکه اين امکان را در اختيار ما گذاشتيد تا به معرفی کانون انديشه بپردازيم از شما سپاسگزاريم و اميدواريم همکاری ميان اتحاديه و کانون انديشه هر چه بيشتر گسترش يابد.

کانون انديشه برای شما و تمامی دست اندر کاران اتحاديهً سراسری و نيز خوانندگان محترم خبرنامه ، توفيق روزافزون را آرزومند است.

ماندانا تابان ، از طرف هيئت مسئولين کانون انديشه  

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com