آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

مصاحبه دكتر براهنى در باره مسئله ملى در ايران

دكتر رضا براهنى انديشمند ، نويسنده و رئيس انجمن قلم كانادا ، اخيرا مصاحبه ائى را در باره يكى از اساسى ترين معضلات ايران يعنى مسئله ملى با يكى از راديوها داشته است.

در اين مصاحبه دكتر براهنى به مسئله ملى از جنبه هاى زبانى و فرهنگى و حقوق بشرى پرداخته و از جمله بر تثبيت هاى محورى زيرين تاكيد مى كند:

۱- اكثريت نسبى مردم ايران به زبان تركى (تركى آذرى) صحبت ميكنند.
۲-سابقه حضور زبان تركى در ايران و آذربايجان بسيار طولانى تر از آن است كه تاريخ و آموزه رسمى به ما مى آموزد. صحبت از چند هزار سال است.
۳- مليت هاى مختلف ايران حق دارند كه به زبان ملى خود آموزش ببينند و آنرا در ادارات و ارتش ، در عاليترين سطوح ....بكار برند.
۴- پايتخت كشور تهران٫ بزرگترين شهر آذرى نشين دنياست و ميبايست شهرى دو زبانه اعلام شود.
۵- علت عقب ماندگى فرهنگى و روشنفكرى ايرانيان اين است كه آنها را از زبانهاى ملى و مادرى خود محروم كرده اند.
۶- ايران زندان مليتهاست. و بدون احقاق حقوق زبانهاى ستم زده٫ فرهنگهاى تحت ستم و مليتهاى تحت ستم اوضاع كنونى روز به روز بدتر نيز خواهد شد.
۷- اداره سياسى كشور بر اساس هويتهاى برابر اقوام و مليتهاى ايران و بر اساس اعلاميه حقوق بشر ميبايست دوباره از نو سازماندهى شود ، در غير اينصورت كشور تكه تكه و بالكانيزه خواهد شد.
۸- عبارت "ايران كشورى است كه در آن چندين مليت مختلف با حقوق متساوى زندگى ميكنند" ميبايست به اول قانون اساسى افزوده شود.
۹- زبان فارسى ميتواند زبان رابط بين ملتهاى ايرانى شود به شرط آنكه "فارسها هم مطلقا موظف به يادگيرى يكى از زبانهاى غيرفارس ايران بشوند".

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com