آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

مصاحبهً جامعهً مستقل زنان ايرانی در اتريش با خانم فرح نوتاش

 

 

اشعاری از فرح نوتاش :   نام من زن ، سرود پنهان  

زلزله ، شعری از فرح نوتاش ، دی ماه 1382  

 

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com