آرشيو

شعر  

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

مصاحبه اختصاصی آذین داد با آقای علی صالحی، دبیر کانون نویسندگان ایران

به نقل از روز نت خبری سياسی آذين داد ـ 21 آگوست 2005

آذین داد برای آگاهی خوانندگان عزیز خود پیرامون وضعیت کانون نویسندگان ایران و فعالیتهای آن، مصاحبه ای را با آقای سید علی صالحی، در روز های گذشته، انجام داده است، که متن کامل این مصاحبه در زیر درج می گردد:
صالحی: ما بـه قوانين عقب مانـده و متحجر و موجود، سر تعظيم فرود نميآوريم. اصلا كـدام قانون!؟ ممانعت، تهديد، زندان،احضار، وحتی حذف بی رحمانه و بحرانها هميشه بوده و بازهم خواهد بود.ارزش يك نهاد مدنی و فعالينآنها اتفاقا درچنين شرايطی مشخص ميشود. كانون به وظايف فطری، فرهنگي و تاريخی خود عمل ميكند.

 آذین داد: آقای صالحی از اينکه وقت خود را در اختيار ما گذاشته ايد تشکر می کنيم. خواهش می کنيم در ابتدا برای آشنائی هر چـه بيشتر خوانندگان آذين داد توضيح بفرمائيد که از چه زمـانی بعنوان دبير کـانون نويسندگان ايران فعاليت می کنيد و در اين رابطه عهده دار چه مسئوليتی می باشيد؟

ٌصالحی: سال 1380 خورشيدي با حضور 127 نفر از اعضاء كانون به گمانم چهارمين مجمع عمومي كانون بود، از ميان 25 كانديـدا، با كسب 97 رأی به عنـوان دبير برگزيده شـدم، در كنـار سيمين بهبهانی و ديگر دوستان، مسئوليت را پذيرفتم. و در چهـار كمیسيون كانون، يعنی فرهنگي، انتشارات، روابط عمومی و عضوگيری فعـال بـودم. از آنجا كـه مسئولين حكومتی اجـازه تجديد مجمع عمـومي را از كانـون سلب كردنـد، طبق اساسنامه دبيـران ماضی همچنان بايـد در دوران اضطرار و بحران بـه تلاش و وظايف خود ادامـه دهند. در صورت تمايل البته! تنـي چند از دبيران بـه علت خستگی، بيماری و سفر از حلقة ما دور افتادند، تنها سه دبير يعني بهبهانی، من و جهانشاهی همراه با جمع مشورتی همچنان پايداری خود را حفظ كرده ايم و به هر قيمتی و هزينهای هم كه شده، نه مرعوب ميشويم و نه از شرافت منشور كانون كه خون بهای بيش از ده تن از اعضاء شريف ماست: از سعيد سلطانپور تا محمد مختاری، عقب نخواهيم نشست .
وفاداری نسبت به دفاع از آزادی انديشه، بيان و قلم، تعهـد وجدان ماست، حالا كه آگاهانه آمديم، هم خردمندانه و هم شجاعانه برآن اصرار می ورزيم.

آذین داد: اخيرا برای بار دوم از برگزاری سالانه مجمع عمومی کانون جلوگيری بعمل آمد. با توجه به شرايط کنونی فعاليت کانون را از منظر قانون چگونه ارزيابی می کنيد؟

ٌصالحی: نوشتن، نويسندگی، و خلاقيت، انديشه و اميد و روياهای شريف و انسانی نياز به مجوز از هيچ قدرتی و حكومتی ندارد. كشاكش و كشمكش ادامه دارد. ما بـه قوانين عقب مانـده و متحجر و موجود، سر تعظيم فرود نميآوريم. اصلا كـدام قانون!؟ ممانعت، تهديد، زندان،احضار، وحتی حذف بی رحمانه و بحرانها هميشه بوده و بازهم خواهد بود.ارزش يك نهاد مدنی و فعالينآنها اتفاقا درچنين شرايطی مشخص ميشود. كانون به وظايف فطری، فرهنگي و تاريخی خود عمل ميكند، شرايط با هر شكل و رنگ و تزوير آن مهم نيست. ما متأثر از شرايـط نيستیم، واكنشی عمل نمی كنيم. خلاقيت كانون كنشي است و شرايط را تحت تاثير خود قرار می دهد. نمی خواهم پاسخم بوی نوحه و مويه و يأس به خود بگيرد، خبر داريد كه اين سالها چه بلاهايی بر سر كانون آورده اند، اما مرده ما هم زنده است.

آذین داد: در اساسنامه کانون آمده است: کانون نهادی است فرهنگی – صنفی.
در ماده سه در رابطه با اهداف کانون از جمله آمده است: تحقق آزادی انديشه و بيان و قلم.
آيا شما فکر می کنيد که تنها با فعاليتهای فرهنگی – صنفی ميتوان به اين هدف دست يافت؟

ٌصالحی: مغايرتی نـدارد، سياست طلايـهدار فرهنگ نيست، فرهنگ بلـَدِ سياست است. می فهمم چـه منظوری را دنبال می كنيد. تحقق آزادی انديشه، بيان و قلم، با هيجانات كور، شورشها، خشونتها و مقابله به مثل به دست نمی آيد. راديكاليزم در كدام حوزه و كجا (در طول تاريخ) يك قدم در راه سعادت بشری برداشته است؟ نيت خير بوده حتما، اما نتيجه آن شر مطلق است. ما تعادل را دنبال می كنيم، عقلانيت برآمده از تجربههای تاريخی را سپر خود می كنيم. كانون محل انديشيدن است، مدافع انديشة آزاداست، ساده لوحانه است اگر «انديشه» را از «عمل سياسی» جدا و منفك ببينيم، نهاد فرهنگی ما در پی تحقق اين آزادی است، و اين وظيفه به عهـده يـك تشكل فرهنـگی است كه در جهان سـوم مجبور است خلأهـای ديگری را هم پر كند. مـا پيش از لمس خشن ِ معظلات سياسی، مشكل تاريخی و فرهنگی داريم. بستر فرهنگ بايد مهيا شود، حـقوق فردی و اجتماعی، تبعا معظلات سياسی را آسانتـر و سريعتـر حل میكند. تازه نسيمی از آشنايی عمومی با مفاد حقوق بشر در ايران وزيدن گرفته است.
موطن اين وزش، اول فرهنگ است، مسير ميان راه معطر از سياست است. در اروپا ابتدا رنسانسی فرهنگی اتفاق افتاد كه امروزه بـه صورت نسبی حقوق اجتماعی، فـردی و سياسي آحـاد مردم در مقام «شهروند» رعـايت می شود. جمهوری اسلامی كـاملا برايـن رونـد مؤثـر واقف است كـه اين همه نسبت بـه كـانون نويسندگان حساسيت فعال نشان ميدهد.

آذین داد: در حال حاضر فعاليتهای کانون بيشتر معطوف به چه زمينه هايی است؟

ٌصالحی: به وظايفی كه منشور و اساسنامه كانون به مسئولين اجرايی خود محول كرده، عمل ميكند، نه كم و نه بيش كه مبارزه با سانسور در رأس اين وظايف قرار دارد.

آذین داد: هم اکنون تنی چند از اعضای کانون در زندان بسر می برند. کانون برای آزادی اين افراد چه اقداماتی را سازماندهی کرده است؟

ٌصالحی: به هـر انجام كانون نويسندگان همراه بـا اعتراضات داخلي و رسانـدن صدای خود به گوش جهانيان، سد سانسور خبری را شكست، عليرضا جباری، يوسف عزيزی بنی طرف آزاد شدند، كانون با تحصنی طوفانی در كنار مردم و مقابل زندان اوين، توانست ناصرزرافشان را جهت معالجه اساسی كليه ها، از جهنم اوين به بيمارستان منتقل كند، اضافه می كنم كه اين تحصن توسط كميته دفاع از زرافشان انجام گرفت، از چهارتـن اعضاء اين كميته، سه تن عضو كانون هستند. هدف دوستان ناصر، نخست معالجة اساسی او در بيمارستانی آزاد بود، و فعاليتها برای آزادی او ادامه دارد، ناصر فعلا در مرخصی استعلاجی است (28 تير 84)، اميدواريم كه او را به زندان بازنگر دانند.

آذین داد: انتظار کانون از رئيس جمهور جدید ايران آقای احمدی نژاد چيست؟

ٌصالحی: ما را به «قدرت حاكم» چه كار!؟ مگر با رفتن يكی و آمدن ديگری اتفاق خاصی رخ داده است؟ سرمايه داری ملا تاريستی جای خود را به سرمايه داری ميليتاريستی داده است. وقتی كه كانون نويسندگان درهيچ يك از انتخابات شركت نكرده و نمی كند، يعنی اصل را قبول ندارد، از فرع آن چه انتظار؟ اين آقايان آرزو دارند كه سر به تن ما نباشد، از چنين موجوداتی چه انتظار؟

آذین داد: کانون پس از وقوع زلزله بم اقدام به جمع آوری کمک مالی از داخل و خارج ايران نمود. کانون با اين وجوه دريافتی تا کنون چه اقداماتی را برای کمک به زلزله زدگان به پيش برده است؟

ٌصالحی: دانشكده هنر در بم از سوی كانـون در دست ساخت است، فعلا به قـول معمارها، به نازك كاری رسيده است. بن بستهای مالی وعدم كفاف سرمايه ای كه شريفترين ايرانيان در داخل وخارج دراختيار معتمدانه كانون گذاشتند، حركت ساخت اين مكان را كند كرده است. اما به هر وسيلهای كه شده ـ با حفظ استقلال ـ اين كار به پايان خواهد رسيد. كانون مسئوليت اين كار را به عهده بهبهانی، درويشيان و دو تن ديگـر از اعضاء گذاشت، و به زودی تلاش بـرای كسب امكان مالی مجدد بـرای اتمام ساختمان نامبرده را شـروع می كنيم و شروع كردهايم. اين اتمـام هزينه تنها مشكل كـانون نيست. محمدرضا شجريان هم بـرای تمام كردن ساختمان «باغ هنر بم» نيز با مشكل مالی مواجه شده و اخيرا و مجددا فراخوان داده و ياری طلبيده است.

آذین داد: مجددا از اينکه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد تشکرمی کنيم.

ٌصالحی: من هم از شما و يارانتان سپاسگزارم، بابت فرصتی كه به من داديد تا بتوانم به صورت غير مستقيم با عزيزان در تبعيد درد دل كنم.

< برگشت >

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون     |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون     |    آدرسهای مفيد
تماس با کانون: kanun@andischeh.com