آرشيو

شعر

داستان

پژوهش

طنز

مصاحبه

نمايشگاه

 موسيقی

   

جلسهً سخنرانی و بحث پيرامون
سير تاريخی داد و دادگستری در ايران

در اين جلسه با سيستم قضايی کشورمان از ديرگاهان تا به امروز آشنا خواهيم شد و قوانين مورد عمل و نحوهً رسيدگی به دعاوی حقوقی در چهار مقطع زمانی دوران هخامنشيان  و ايران باستان ، بعد از اسلام تا انقلاب مشروطيت و پايان حکومت قاجاريه ، دوران مشروطيت و همچنين چگونگی دادرسی در زمان حاضر مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

در مبحث فوق با جلوه گاههای گوناگون دادرسی در ادوار گوناگون آشنا می شويم و مسلماً توجه ما به اين امر که چگونه مفاهيمی مانند جرم و مجازات ، تناسب بين جرم ارتکابی و مجازات تعيين شده ، نحوهً دادرسی و حدود اختيارات قاضی در طی تاريخ تحول پذيرفته و بر اساس رشد فرهنگی و احتماعی جامعهً ايران تغيير کرده است جلب خواهد شد.

بشر برای حفاظت خود در مقابل بلايا و آفت های طبيعی و در امان بودن از چنگ و دندان درندگان خانه ساخته و برای احياء و احقاق حقوق خود و رفع ظلم و بيدادگری به قانون متوسل شده است.

سير تحولی اين قوانين و نحوهً رسيدگی به دعاوی و اجرای قوانين از نظرگاههای گوناگون مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

سخنران آقای دکتر عباس فيروز بخش حقوقدان ايرانی و وکيل پايه يک دادگستری

زمان:     ساعت 19:00 روز جمعه 25 اکتبر 2002

مکان:   Berggasse 7  Erdgeschoss

Wien 1090

< برگشت >

 

صفحهً اصلی    |    در بارهً کانون    |    اساسنامهً کانون    |    برنامه های کانون    |    آدرسهای مفيد

Links     |     Programme     |     Statut     |     Über uns     |     Home

تماس با کانون :      kanun@andischeh.com